93 procent av Prata om alkohols användare rekommenderar våra material till andra inom skolan

Prata om alkohols återkommande webbenkät till våra användare för att undersöka hur materialet används och om det motsvarar förväntningarna. 2023 års utvärdering gav liksom tidigare användarundersökningar bra betyg på Prata Om alkohols metodmaterial och insatser.

Utöver att 93 procent av användarna rekommenderar materialet så visar enkäten att: 

 Teman som ökad självkänsla, grupptryck, val, handling och konsekvens ses som de mest intressanta

Prata om alkohols förmåga att påverka på olika sätt: 

– 90% anser att Prata om alkohol kan påverka till ett bättre skolklimat 

– 91 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut 

– 92 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar till en sundare attityd och inställning till alkohol 

– 96 % anser att Prata om alkohol kan bidra till bättre hälsofrämjande arbete på skolan 

– 93 % av de som använt Prata om alkohols material säger att de skulle rekommendera Prata om alkohol till kollegor på skolan

 

Läs hela utvärderingen här