Information för pedagoger

Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar och samtal i grupp.

Instruktionsfilm

Författare av Prata om Alkohols grundmetod är Sofia Gullberg, Jan Lindh, Åsa Olsson och Pierre Rotzius. Under uppbyggnadsarbetet av innehåll och pedagogisk struktur agerade Nya Påvelundsskolan i Göteborg referensskola.

3 AV 4 HÖGSTADIE- OCH GYMNASIESKOLOR
I SVERIGE HAR BESTÄLLT VÅRT MATERIAL

Syfte och målsättning

Skolan når alla ungdomar i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet. Därför finns det stora möjligheter att påverka elevernas framtida vanor. I skolans läroplan föreskrivs de mål inom alkoholområdet som eleverna skall uppnå.

Det sägs däremot inget om hur dessa mål skall uppnås eller med hjälp av vilka medel, vilket lämnar till lärarna att lösa det hela utifrån sin lärarkompetens. Prata Om Alkohol är utformat för att uppmuntra och vägleda skolpersonal till ett givande och aktivt hälsofrämjande arbeta inom alkoholfrågan. Målet är i första hand att skjuta upp alkoholdebuten och därefter att påverka till en sund och måttfull inställning till alkohol.

Innehåll

Prata Om Alkohol innehåller övningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning kopplat till skolans hälsofrämjande arbete.

Materialet kan användas för att skapa en röd tråd i arbetet, men också ses som ett impulsmaterial att bygga vidare på. Det är utformat så att arbetet lätt kan integreras i skolans ordinarie undervisning, mentorskap, etc.

Pedagogisk översikt

Prata Om Alkohol ger dig möjlighet att skapa en röd tråd i skolans hälsofrämjande arbete, men kan också användas som ett impulsmaterial att bygga vidare på. Det är utformat för att lätt integreras i skolans ordinarie undervisning likväl som värdegrundsarbete och mentorskap.

Prata Om Alkohol består av ett stort antal övningar som utgår från ungdomarnas egna förutsättningar, erfarenhet och situation. Fokus är att genom diskussion och reflektion öva individen att själv påverka sin situation och välja sitt beteende samt motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Skräckpropaganda och pekpinnar undviks i största möjliga mån. Arbetssätt som tillämpas är elevaktiva och bygger på värderingsövningar och informella diskussionsgrupper, där lärarens roll primärt är att hålla sig i bakgrunden och i första hand skapa förutsättningar för en öppen miljö. Detta för att ungdomarna på bästa sätt ska kunna utforska, undersöka och diskutera attityder och beteenden kring problem.

Prata Om Alkohol är konstruerat för att kunna anpassas till ungdomars olikheter vad gäller alkoholvanor och mottaglighet för argument. Utbildningsmaterialet är därför sorterat i fyra undervisningsnivåer som alla tar hänsyn till olika lägen i ungdomarnas livssituation och alkoholvanor. Nivåerna ska inte ses som något absolut utan mer som en fingervisning över hur du kan lägga upp arbetet.

Upplägg

Prata Om Alkohols övningar innehåller lärarstöd, elevmaterial och en beskrivning över hur övningen stegvis kan genomföras. Övningarna är uppdelade i fyra nivåer för att så långt som möjligt kunna anpassa undervisning till elevernas livssituation och alkoholvanor.

Förberedande nivå

Materialet bygger på att skaffa kunskap om vilka alkoholvanor ungdomarna egentligen har. Övningarna är utformade för att ni på ett naturligt sätt ska få insyn i ungdomarnas alkoholsituation och därmed kunna anpassa det alkoholförebyggande arbetet till rätt nivå.

Grupp 1 – Aldrig druckit

Materialet bygger på att ungdomarna inte alls eller i liten skala har konsumerat alkohol. I första hand handlar det här om att bygga upp ungdomarnas självförtroende genom övningar som handlar om grupptryck och kamratskap för att på så sätt våga säga nej.

Grupp 2 – Många har prövat

Materialet bygger på att ungdomarna har prövat alkohol. Övningarna handlar även här om att bygga upp självförtroendet, men mer anpassat till alkoholproblematiken. Därmed riktas arbetet mer mot varför vissa börjar dricka alkohol och andra inte, alkoholdebuten, situationer och faror vi kan hamna i samt hur personer kan tänkas reagera vid dessa tillfällen.

Grupp 3 – Dricker regelbundet

Materialet bygger på att ungdomarna regelbundet konsumerar alkohol. Övningarna baseras i huvudsak på att ungdomarna aktivt söker information och debatterar inom alkoholförebyggande frågor. Däri ryms diskussioner kring alkoholens risker, elever utbildar elever, oacceptabelt drickande, juridiska aspekter, trafikfrågor, kropp och hälsa samt eget informationsarbete.

Övningarnas struktur

Inledning  Genomförande  Lärarstöd  Gå vidare  Koppling LGR11