Informations­kampanj

Informationskampanj

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 100-140 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK
 • Deltagarna bör ha en viss förkunskap om alkoholens risker och konsekvenser innan ni genomför denna övning. Kopiera upp elevmaterial 1 och 2 så att det räcker till ett antal mindre grupper.
 • Övningen går ut på att låta eleverna diskutera och utarbeta en informationskampanj i syfte att lyfta fram olika problem förknippade med alkohol.
 • Grupparbete - Skrivövning - Kreativt arbete
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Eleverna skall i mindre grupper arbeta med olika alkoholfrågor utifrån ett medieperspektiv. De får i uppdrag att utarbeta en informationskampanj som skall lyfta fram problem förknippade med svenska ungdomars alkoholkonsumtion.

För att övningen ska bli så givande som möjligt är det bra om ni ger eleverna tillräckligt med tid. Arbetet kan förslagsvis ske under tre 45 minuters lektioner.

I princip förekommer det tre typer av reklam/information. Den första lyfter fram fakta och information, den andra bygger på emotionella argument och den tredje vädjar till vår plånbok. Reklam/information sprids huvudsakligen genom annonsering, radio/TV, evenemang, utskick, butiker, mötesplatser på Internet och PR-kampanjer. Beroende på hur lång tid du har till ditt förfogande kan du välja mellan att låta eleverna arbeta fram en annons-, radio- eller reklamfilmidé. Stöd för lektionen finns i lektionshandledningen och i det tillhörande elevmaterialet.

a) Inled med att tala om för eleverna att ni ska arbeta med media och reklam för att belysa problem inom alkoholområdet.

b) Dela in klassen i mindre grupper och dela ut elevmaterialet.

c) Låt grupperna arbeta utifrån uppdragsbeskrivningen i elevmaterial 1 och 2. Förslag på uppdrag hittar du i lektionshandledningen. Om du inte tycker något av uppdragsförslagen är bra går det givetvis bra att hitta på egna alternativ att arbeta med. Givetvis går det bra att dela ut olika uppdrag till grupperna.

d) Gruppernas arbetsgång delas in i följande steg:
Steg 1, Kom igång
Steg 2, Genomförande
Steg 3, Slutföra och presentera

e) Följande avgränsningar föreslås för att förenkla arbetet:
– Ett ämne/grupp
– Avgränsa målgruppen till ungdomar under 18 år
– Tidsbegränsning

f) Låt grupperna enskilt arbeta fram informationskampanjen utifrån elevmaterialen och med hjälp av allmän informationssökning. Elevernas kreativitet är givetvis en viktig del i arbetet. Poängtera att grupperna ska presentera sin kampanj för klassen.

g) Be grupperna att presentera och motivera sina informationskampanjer. Anteckna gärna alla alternativen så att ni kan återknyta till dem senare. Diskutera kring gruppernas förslag och låt dem komma med synpunkter på varandras idéer.

h) Avsluta lektionen genom att ställa följande frågor till eleverna:
– Anser du att alkohol orsakar några problem i samhället? Motivera! Vilken fråga/problem tycker du i så fall är viktigast att ta upp?
– Hur tycker du att informationen om alkoholens problem bland ungdomar ska föras ut?

Förslag till uppdrag: Ni har som reklambyrå vunnit uppdraget att utarbeta en informationskampanj riktad till alla Sveriges ungdomar upp till 18 år.

Alternativa syften med kampanjen:

 • Skapa kunskap om 18 årsgränsen för alkohol och varför den finns.
 • Skapa kunskap om de vanligaste farorna med alkohol.
 • Informera om alternativ till alkohol.
 • Minska köpet av smuggelsprit och hembränt.
 • Minska langning till ungdomar.
 • Egna förslag…

Arbeta vidare genom att ställa ut gruppernas arbeten. Bjud gärna in övriga på skolan och anhöriga.

Gör detta till ett återkommande temaarbete för eleverna och skicka gärna in förslagen till oss som är ansvariga för Prata om alkohol. För kontaktinformation se www.prataomalkohol.se

Idrott

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

Samhällskunskap

Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur häl­so­problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Svenska

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. An­pass­ning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och samman­hang. Talmanus och olika verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer, såväl med som utan digital teknik.

Religion

Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik

Bild

Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Du bestämmer själv

Eleverna diskuterar och reflekterar kring sin syn på att ungdomar dricker sig berusade trots att de känner till alkoholens baksidor.

 • 90 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor