Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol. 

Under ungdomsåren möter man ofta lockelser som kan vara svåra att motstå. Den egna hämningskontrollen är inte färdigutvecklad i den unga hjärnan, vilket kan göra det svårt att säga nej. Valborg är en tid då särskilt många kommer i kontakt med alkohol för första gången.

– Det handlar alltså om att spontant kunna välja den säkra och minst riskfyllda vägen för ungdomarna. Det finns förutsättningar och möjligheter för ungdomarna att träna upp sin förmåga att våga säga nej till alkohol och försena den egna alkoholdebuten, säger Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning, verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD) och en av Prata om Alkohols experter. 

Skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet, men det krävs även en insats hemifrån. Den attityd som man har i hemmet mot alkohol spelar enligt forskning stor roll i hur tidigt en person börjar dricka. 

– Skolans roll i arbetet kring att prata med barn och ungdomar om alkohol är stor, men det krävs en samordning med föräldrar och sociala myndigheter. Det är också viktigt att föräldrar förstår hur man kan agera för att försena alkoholdebuten för ungdomarna och hjälper dem att automatiskt tänka på konsekvenser och att stå emot grupptryck, säger Fred Nyberg. 

Att försena ungdomars alkoholdebut är av stor vikt kopplat till beroende.

– Börjar man dricka alkohol regelbundet vid 15-års ålder är det 5-6 gånger större risk att man utvecklar ett beroende än om man börjar dricka när man är 18 år. För varje år man förskjuter sin alkoholdebut minskar risken att bli beroende. Det hämmar dessutom kreativiteten och den personliga utvecklingen om man börjar dricka tidigt, säger Fred Nyberg. 

Riskfaktorer som bidrar till en tidig alkoholdebut

Man talar om tre faktorer som är avgörande för om en ungdom testar alkohol tidigt och därmed även har lättare att utveckla ett beroende. Gener spelar in precis som den sociala miljön, men allra viktigast är exponeringen till alkoholen.

– Redan i förskolan kan man identifiera unga som har ett riskbeteende. Man vet också att socialt utsatta är i riskzonen. Men det spelar ingen roll om de inte exponeras för alkohol. Finns ingen alkohol eller andra droger tillgängliga så kommer de inte att börja med det, säger Fred Nyberg. 

Freds råd till föräldrar:

Föräldrars engagemang, stöd, medvetenhet, attityd och uppfostringsstrategi är skyddsfaktorer för unga. 

  1. Ge ditt barn fasta rutiner tidigt i livet

God kvalitet på sömn, rörelse, energi (goda kostvanor som inkluderar frukost). 

  1. Etablera tidigt en bra relation med dina barn

Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar. Det handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. 

  1. Sätt upp förväntningar tidigt

Etablera en policy tidigt i barnets liv och sätt upp tydliga gränser. Barn som vet vad deras föräldrar förväntar sig, synes klara sig bäst.
  

  1. Tala med barnen om alkohol tidigt

Tala tidigt och ofta om vad som är bekymmersamt med alkohol. Visa att du själv är medveten om risker (föräldrars syn på drickande har stor effekt på barnens syn). 

  1. Engagera dig i dina barns aktiviteter

Öppna för bra kontakter med barnens vänner och deras gemensamma engagemang. Etablera närhet till lärarna i skolan eller ledare vid fritidsaktiviteter. 

  1. Samarbeta med andra föräldrar inför tex Valborg

Ta reda på var barnen kommer att samlas och vad de planerar. 

Bjud inte på alkohol och köp inte ut eftersom det är olagligt och tonåringar som får alkohol hemma dricker mer än andra jämnåriga. Med tanke på Valborg, för varje år en tonåring kan skjuta upp alkoholdebuten minskar man avsevärt risken att  hamna i ett alkoholberoende.

Ladda ner samtalsunderlag för föräldrar här