Tonårshjärnan lektion

background

Tonårshjärnan

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • Ca 80-120 min
 • Bi, Sv, Naturkunskap
 • Papper och penna och gärna dator för produktion av flyer
 • Syftet med lektionen är att ge eleverna en ökad förståelse för hur deras tonårshjärna fungerar. Därigenom ska de bli bättre rustade för att fatta kloka beslut och våga säga nej till sådant som kan vara spännande och lockande men som kanske är mindre bra, eller till och med riskfyllt.
 • Grupparbete
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Mål med lektionen:

 • Öka elevernas förståelse för hur tonårshjärnan påverkar bland annat beslutsfattande, risktagning, självkontroll och konsekvenstänkande.
 • Reflektera över och diskutera effekten av grupptryck.

 

Genomförande

Lektionen inleds med att ni tittar på en animerad film tillsammans som utgör underlag för vidare diskussion och arbete. Ni kommer sedan att skapa en flyer med syfte att ge tonåringar tips om att fatta kloka beslut och att undvika riskbeteenden.

Eleverna kommer att:

 • Öka förståelsen för tonårshjärnans utveckling och funktion.
 • Reflektera över och diskutera effekten av beslutsfattande, risktagning, självkontroll och konsekvenstänkande.

 

Lektionens genomförande:

 1. Se på inledande film
 2. Diskutera och reflektera
 3. Fyra hörn-övning
 4. Skapa flyer

Genomförande

Börja med att titta på den första inledande filmen nedan tillsammans. Tanken med filmerna är att eleverna ska förstå sitt, och andra tonåringars, beteende gällande till exempel mindre bra beslut, bristande självkontroll och att falla för grupptryck.

Diskutera följande frågor i par eller mindre grupper

 • Kände du igen dig i filmen?
 • Vad i filmen har du själv upplevt eller sett andra i din omgivning göra?
 • Är detta en vanlig situation för tonåringar i din omgivning?
 • Varför tror du att Kevin hamnade i en sådan situation?
 • Vad hade Kevin kunnat göra annorlunda?
 • Vad hade Kevins vänner kunnat göra annorlunda?
 • Vad hade Kevins föräldrar kunnat göra annorlunda?
 • Hade det varit skillnad om det varit en tjej som varit huvudperson?
 • Om ja, på vilket sätt?
 • Väckte filmen några andra tankar?

Visa nu film två för eleverna. Där ges en enkel förklaring till tonårshjärnans obalans och hur det påverkar till exempel beslutsfattande, risktagning, självkontroll och konsekvenstänkande. Markera ut de fyra hörnen i klassrummet med de fyra svarsalternativen.

Markera ut de fyra hörnen i klassrummet med de fyra svarsalternativen.

 1. Håller inte med alls
 2. Håller med i viss mån
 3. Håller med helt och fullt
 4. Vet inte

Läs upp ett påstående i taget och be eleverna välja det hörn som matchar deras svar. Be några elever motivera sina svar och/eller argumentera för sina svar. När ni diskuterat klart frågan ger du eleverna möjlighet att byta hörn om de så önskar. Gå sedan vidare till nästa fråga. 

Corona-anpassad version av 4-hörn:

Ge varje elev fyra tomma papper och be dem skriva ner de olika svarsalternativen på respektive lapp. Istället för att ställa sig i ett hörn sitter de kvar på sina platser och visar upp sin lapp efter att du läst upp påståendet. Denna variant kan även göras vid distansundervisning.

Påståenden

 • Tonåringar fattar alltid mindre bra beslut.
 • Bara man bestämmer sig så kan man fatta kloka beslut.
 • Det är svårt att stå emot sånt som är lockande att göra även om man vet att det kanske inte är så bra.
 • Grupptryck har ingen inverkan på beslutsfattande.
 • Tonåringar kan inte stå emot utmaningar från kompisar.
 • Om man vet att något kan få negativa konsekvenser så låter man bli.
 • Många tonåringar tar risker för att kompisarna gör det.
 • För att få vara med i ett kompisgäng krävs att man gör vissa saker som man kanske inte vill.
 • En del tonåringar är mer riskbenägna än andra.
 • Många tonåringar mår dåligt när de fattat mindre bra beslut.

Skapa en flyer för målgruppen tonåringar.

Uppdraget är att skapa en flyer som ska delas ut till tonåringar. Den ska även kunna delas på Facebook. Flyern ska ge tips till tonåringar om hur de kan fatta kloka beslut trots den rådande obalansen i tonårshjärnan.

Inled övningen med en gruppdiskussion

Bilda grupper med fyra till sex elever i varje grupp.

 • Vilka konsekvenser kan det få när tonårshjärnan är i obalans?
 • Vad kan man göra för att inte låta känslocentra fatta beslut?
 • Vad kan man göra för att låta den kloka delen av hjärnan, pannloberna, styra så mycket som möjligt?
 • I vilka situationer blir risken större för att fatta mindre bra beslut?
 • Är vissa tonåringar mer riskbenägna än andra?
 • Varför är det svårt att stå emot grupptryck?
 • Vad kan man göra för att minska påverkan från grupptryck?
 • Vilka fakta om tonårshjärnan kan hjälpa tonåringar att fatta kloka beslut?

Skapa flyer

Utgå från filmerna och era diskussioner när ni bestämmer vad ni vill ha med i er flyer. Ni kan även gå till fördjupningen för att hitta mer fakta och få en djupare förståelse för tonårshjärnan. Flyern ska vara en A4 som viks till A5-format eller med tre vikningar på längden. (exempel)

 • Börja med att skissa upp en idé på ett papper.
 • Vilket är budskapet ni vill framföra?
 • Vilka fakta vill ni ha med?
 • Hur gör man faktadelen så kort som möjligt utan att missa något viktigt?
  Vilka tips skulle vara till nytta för tonåringar?
  Ska ni ha någon bild med? Tänk på upphovsrätten.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Biologi – 7-9

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan

Svenska

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.
 • Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bear­bet­ning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
 • Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, stycke­in­del­ning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och samman­hang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kun­ska­per, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och be­möta argument.

Kursplaner Gymnasiet

Svenska 1

 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.
 • Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Naturkunskap

 • Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
 • Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Naturkunskap 2

 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen

FLER ÖVNINGAR

Material till tonårshjärnan

Här hittar du alla filmer och faktaunderlag speciellt framtagna för temat ”Tonårshjärnan”.

  Vad skulle du säga?

  Övningen bygger på situationer där en person hamnar i problem. Genom att ge eleverna chansen att ventilera sina åsikter i mindre grupper.

  • 40-60 min
  • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

   Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

   Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

   Integritetspolicy

   Cookietext

   Användarvillkor