background

SANNING & KONSEKVENS – KAPITEL 9

Den som ger sig in i leken får leken tåla

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 20 min
 • SV, BI, ID, IDH, NA1A2, SV1, SV2
 • Förbered för att visa presentationen nedan på storskärm
 • Öka elevernas möjlighet att skjuta upp alkoholdebuten eller minska sitt drickande genom resistensträning med hjälp av reflektion, diskussion och övningar.
 • Gruppdiskussion - Fyra hörn övning
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Vad gör du när du ser att Chihiro mår så dåligt?

SVARSALTERNATIV

1. Du skrattar åt Chihiro som onekligen inte kan hantera alkohol
X. Du försöker hjälpa Chihiro
2. Du ringer efter en vuxen som kan hjälpa till

Instruktion

Läraren läser upp en situation eller en fråga. De fyra hörnen i klassrummet representerar de olika svarsalternativen. Eleverna tar ställning genom att ställa sig i det hörn som bäst representerar deras svar på situationen/frågan. Det fjärde hörnet är alltid öppet. Där ställer man sig om man inte tycker att de övriga alternativen passar in på en själv eller om man har ett eget alternativ. När eleverna valt hörn får de som vill säga något om varför de valt det svarsalternativet. De som valt öppet hörn får chans att säga vad deras svar på situationen/frågan är. När eleverna berättat om sina val har de möjlighet att byta hörn.

Frågorna kan du visa på storskärm via presentationen nedan eller ladda ner som pdf och visa/skriva ut. 

Låt eleverna prata en stund i mindre grupper och samla sedan ihop deras svar i helklass.

Visa statistiken och jämför med statistiken för klassen. Stäm av med eleverna om de känner igen bilden efter diskussionen.

LGR22

SVENSKA 7-9
Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

BIOLOGI
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

IDROTT
Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

GYMNASIET

IDROTT OCH HÄLSA
Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

NATURKUNSKAP 1A2
Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön.

SVENSKA 1
Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

SVENSKA 2
Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp.

MÅL – LÄROPLAN

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

SKOLANS ELEVHÄLSOARBETE ENLIGT SKOLLAGEN

På regional och lokal nivå har regionen och kommunen med berörda verksamheter, exempelvis skolan, ansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med ANDTS.

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden. Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Det innebär att sätta upp mål och skapa förutsättningar och rutiner för skolans personal att arbeta med ANDTS.

Här hittar du lärarmaterial för lektionen

Visa presentationen nedan på storskärm för eleverna. ↓

Du kan gå i och ur fullskärmsläge via ikonerna i övre högra hörnet.

KAPITEL 5

Sprit eller inte?

 • Risktagning och konsekvenser