In: Uncategorized

excerpt:

”Berätta för 100 andra” är tillbaka och går av stapeln i höst. Detta året skiljer sig temat åt i tävlingen mellan högstadiet och gymnasiet. Temat för högstadiet är “Grupptryck & alkohol” och temat för gymnasiet är fortsatt “Trafik & alkohol”. Förstapristagare vinner 10 000 kr till klasskassan och andra- och tredjepristagarna vinner bokboxar till klassen. 

Förra året slog vi rekord i antalet inskickade bidrag och vi tror att vi kan bli ännu fler i år!

Var med och tävla här

”Berätta för 100 andra” är tillbaka och går av stapeln i höst. Detta året skiljer sig…


excerpt:

Nu kommer sommaren och med den nya glädjeämnen, möjligheter och tankar. Inte minst för tonåringen är den en härlig spännande och lustfylld tid. Den innebär möjligheter men även en del att fundera kring. 

Det känns skönt, naturligt och rätt att pröva på lite av varje när kroppen börjar bli mogen, inte minst till följd av olika hormoners inverkan.  En kropp med alla förutsättningar kan man tycka när man ser sin 16-åring bland andra kamrater. Så vad kan gå fel? 

En aspekt av utvecklingen som sker vid sidan av de uppenbara utseendemässiga förändringarna i kroppsstorlek och form är hjärnans utveckling. Den kan man ju inte se på samma enkla sätt.  Forskning visar att hjärnan har kommit långt i fråga om intellektet och så kallat kognitivt tänkande, som gör att det t ex fungerar att förstå det som lärs ut i skolan. Det finns dock andra delar av hjärnan som behöver flera år på sig att utvecklas vidare. Det gäller de som styr och kontrollerar beteendet. Det är de delar som har med förmåga till kontroll i olika avseenden. Tonåringen har således en hjärna som både är mogen och omogen. 

För de starka känslo- och drivkrafter som vanligen blommar ut på allvar i tonåren och ger livskraft och spänst, äventyrs- och ”pröva på”-lusta, är inte sällan en dramatisk uppenbarelse för föräldrar. Föräldrarna ser förvandlingen från lugna, försiktiga till mer ”kavata” inställningar och beteenden med en blandning av glädje och oro. Det lustfyllda i att söka spänning, att pröva på utvecklas parallellt med en ökad kraft och möjlighet att göra det. Förklaringen finns i hjärnans så kallade belöningssystem. Det är som sagt kraftfullt utvecklat och ger drivkrafter och motivation för äventyr.

De delar av hjärnan som skapar drivkrafter och ”sug” behöver kompletteras med en återhållande, bromsande förmåga, för att förhindra farliga beteenden, så att allt inte går överstyr.  Att t ex köra en motorcykel och dra på ”full gas” kan upplevas som att man blir oövervinnlig. Men alltför lätt slutar turen utan ”bromsar” i en olycka.

Samma sak gäller för alkohol. Påhejad av kamrater kan hjärnans bromssystem inte alls matcha den lusta och njutning som genom det kemiska ämnet dopamin och kamraternas gillande ger. Det lyfter nyhetens behag att prova något nytt och lite farligt. 

Frontalloberna längst fram i hjärnan rymmer så kallade exekutiva funktioner: förutom broms- och kontroll av känslor och beteenden, finns där det neurala underlaget för initiativ, planering, konsekvenstänkande och omdöme Det visar sig att denna främre del av hjärnan inte är mogen förrän i 25-årsåldern i genomsnitt.

En ytterligare omständighet för tonårshjärnan är just känsligheten för och tillgången till dopamin är som störst i de åren, vilket ytterligare späder på risken för att det ska gå över styr med t ex alkoholkonsumtionen. Särskilt när man är tillsammans med andra som också dricker och påverkar beslutet. 

Förutom den direkta risken för överkonsumtion i stunden är det lättare att lägga grunden för ett beroende, som inte går att kontrollera i tonåren än någon annan ålder. Det är nödvändigt att föräldrar som inser dessa förhållanden tar tillfällen i akt, att när tonåringen är ”mottaglig”, prata med denne och nämna och gärna, på ett mjukt sätt varna för, de negativa konsekvenser ett alkoholdrickande har. Även skolan bör se till att ungdomarna får möjlighet att diskutera och resonera kring risker med alkohol och hur man står emot grupptryck. Formerna för denna information bör utformas av skolans ledning i samarbete med elevhälsan och pedagoger.

Ta del av materialet: Tonårshjärnan 

Text skriven av Åke Pålshammar

Nu kommer sommaren och med den nya glädjeämnen, möjligheter och tankar. Inte minst för tonåringen är…


excerpt:

Skolsköterskekongressen är en årlig konferens som fokuserar på att främja kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom området skolsköterskor och skolhälsovård. Genom föreläsningar, workshops och diskussioner erbjuds deltagarna möjligheter att uppdatera sig om aktuella trender, forskning och bästa praxis inom skolhälsovården. Konferensen syftar till att stärka skolsköterskors kompetens och roll i att främja hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar i skolsammanhang. Den är en viktig mötesplats för skolsköterskor, forskare, experter och beslutsfattare för att gemensamt arbeta för att förbättra skolhälsovården och därigenom elevernas hälsa och prestationer i skolan.

Vi på Prata om alkohol vill rikta ett stort tack till alla för de intressanta möten vi haft under konferensen. Det har varit en inspirerande och givande konferens där vi tillsammans har kunnat reflektera över vårt arbete och utbyta idéer för att effektivt fortsätta vår verksamhet. Era perspektiv och engagemang har varit ovärderliga för vår gemensamma strävan att främja en sund och ansvarsfull attityd gentemot alkohol.

Läs mer om kongressen här >>

Skolsköterskekongressen är en årlig konferens som fokuserar på att främja kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom området…


excerpt:

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol. 

Under ungdomsåren möter man ofta lockelser som kan vara svåra att motstå. Den egna hämningskontrollen är inte färdigutvecklad i den unga hjärnan, vilket kan göra det svårt att säga nej. Valborg är en tid då särskilt många kommer i kontakt med alkohol för första gången.

– Det handlar alltså om att spontant kunna välja den säkra och minst riskfyllda vägen för ungdomarna. Det finns förutsättningar och möjligheter för ungdomarna att träna upp sin förmåga att våga säga nej till alkohol och försena den egna alkoholdebuten, säger Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning, verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD) och en av Prata om Alkohols experter. 

Skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet, men det krävs även en insats hemifrån. Den attityd som man har i hemmet mot alkohol spelar enligt forskning stor roll i hur tidigt en person börjar dricka. 

– Skolans roll i arbetet kring att prata med barn och ungdomar om alkohol är stor, men det krävs en samordning med föräldrar och sociala myndigheter. Det är också viktigt att föräldrar förstår hur man kan agera för att försena alkoholdebuten för ungdomarna och hjälper dem att automatiskt tänka på konsekvenser och att stå emot grupptryck, säger Fred Nyberg. 

Att försena ungdomars alkoholdebut är av stor vikt kopplat till beroende.

– Börjar man dricka alkohol regelbundet vid 15-års ålder är det 5-6 gånger större risk att man utvecklar ett beroende än om man börjar dricka när man är 18 år. För varje år man förskjuter sin alkoholdebut minskar risken att bli beroende. Det hämmar dessutom kreativiteten och den personliga utvecklingen om man börjar dricka tidigt, säger Fred Nyberg. 

Riskfaktorer som bidrar till en tidig alkoholdebut

Man talar om tre faktorer som är avgörande för om en ungdom testar alkohol tidigt och därmed även har lättare att utveckla ett beroende. Gener spelar in precis som den sociala miljön, men allra viktigast är exponeringen till alkoholen.

– Redan i förskolan kan man identifiera unga som har ett riskbeteende. Man vet också att socialt utsatta är i riskzonen. Men det spelar ingen roll om de inte exponeras för alkohol. Finns ingen alkohol eller andra droger tillgängliga så kommer de inte att börja med det, säger Fred Nyberg. 

Freds råd till föräldrar:

Föräldrars engagemang, stöd, medvetenhet, attityd och uppfostringsstrategi är skyddsfaktorer för unga. 

  1. Ge ditt barn fasta rutiner tidigt i livet

God kvalitet på sömn, rörelse, energi (goda kostvanor som inkluderar frukost). 

  1. Etablera tidigt en bra relation med dina barn

Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar. Det handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. 

  1. Sätt upp förväntningar tidigt

Etablera en policy tidigt i barnets liv och sätt upp tydliga gränser. Barn som vet vad deras föräldrar förväntar sig, synes klara sig bäst.
  

  1. Tala med barnen om alkohol tidigt

Tala tidigt och ofta om vad som är bekymmersamt med alkohol. Visa att du själv är medveten om risker (föräldrars syn på drickande har stor effekt på barnens syn). 

  1. Engagera dig i dina barns aktiviteter

Öppna för bra kontakter med barnens vänner och deras gemensamma engagemang. Etablera närhet till lärarna i skolan eller ledare vid fritidsaktiviteter. 

  1. Samarbeta med andra föräldrar inför tex Valborg

Ta reda på var barnen kommer att samlas och vad de planerar. 

Bjud inte på alkohol och köp inte ut eftersom det är olagligt och tonåringar som får alkohol hemma dricker mer än andra jämnåriga. Med tanke på Valborg, för varje år en tonåring kan skjuta upp alkoholdebuten minskar man avsevärt risken att  hamna i ett alkoholberoende.

Ladda ner samtalsunderlag för föräldrar här

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande…


Användarundersökning 2023

excerpt:

93 procent av Prata om alkohols användare rekommenderar våra material till andra inom skolan

Prata om alkohols återkommande webbenkät till våra användare för att undersöka hur materialet används och om det motsvarar förväntningarna. 2023 års utvärdering gav liksom tidigare användarundersökningar bra betyg på Prata Om alkohols metodmaterial och insatser.

Utöver att 93 procent av användarna rekommenderar materialet så visar enkäten att: 

 Teman som ökad självkänsla, grupptryck, val, handling och konsekvens ses som de mest intressanta

Prata om alkohols förmåga att påverka på olika sätt: 

– 90% anser att Prata om alkohol kan påverka till ett bättre skolklimat 

– 91 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut 

– 92 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar till en sundare attityd och inställning till alkohol 

– 96 % anser att Prata om alkohol kan bidra till bättre hälsofrämjande arbete på skolan 

– 93 % av de som använt Prata om alkohols material säger att de skulle rekommendera Prata om alkohol till kollegor på skolan

 

Läs hela utvärderingen här

93 procent av Prata om alkohols användare rekommenderar våra material till andra inom skolan Prata om…


excerpt:

Idag 7e februari är det Storseminarium i Uppsala med U-Fold. Ämnet detta år är prevention, skärmtid, Tik Tok och hur barn påverkas av sociala medier. Hur gör vi detta till något positivt för barn?

Anna Nygren (Expert på Prata om Alkohol) är på plats och pratar om skolans möjligheter inom ämnet inför drygt 900 personer. 

Läs mer om seminariet här

Idag 7e februari är det Storseminarium i Uppsala med U-Fold. Ämnet detta år är prevention, skärmtid,…


Sanning & konsekvens

excerpt:

Undervisa i alkoholprevention genom spel


Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva arbetet i skolor och lär ungdomar att säga nej till alkohol. 

Sanning & Konsekvens är utformat för att vara en del av skolundervisningen och stödja skolans hälsofrämjande arbete. Spelet ska också höja medvetenheten om alkoholprevention och få in temat som ett naturligt inslag i undervisningen. Efter att spelet är genomfört kan du som lärare jobba med 11 olika lektioner som syftar till att fördjupa diskussionen och träna upp ungas förmågor att säga nej till alkohol.

“Denna skolprodukt innebär ett tidsenligt och betydelsefullt komplement till den undervisning som skolan i övrigt förmedlar till sina elever i syfte att bygga upp resistens mot skadliga beteenden som unga ofta utsätts för. Den kan bidra till ett förstärkande av individens förmåga att tänka efter före. En tidig alkoholdebut mångdubblar riskerna.”, Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, Senior Professor at U-FOLD Uppsala universitet

Sätt igång direkt genom att klicka här!

Undervisa i alkoholprevention genom spel Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva…


Unga filmmakare korade

excerpt:

2022 års pristagare i Prata om Alkohols filmtävling för unga är utsedda

Stort tack till alla som deltog i årets filmtävling. I år kom det in väldigt många bidrag till tävlingen och juryn hade en tuff uppgift när de skulle välja ut pristagarna.

Förstapristagarna i högstadiet respektive gymnasiet kom från Borås och Helsingborg.

Se pristagarna och läs juryns motiveringar >>

2022 års pristagare i Prata om Alkohols filmtävling för unga är utsedda Stort tack till alla…


excerpt:

Nu är årets vinnare av “Årets Elvevhälsoförbättrare” utsedda. Juryn hade en väldigt svår uppgift att välja en vinnare bland alla bra bidrag som kom in.

Årets vinnare blev Åsa Bankert och Malin Jisander Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun. De får priset för att ha skapat egna elevmaterial som tagit dem från ett åtgärdande till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. De erhåller förutom äran 10 000 kr i förstapris.

Prata om Alkohol är stolta utdelare av priset i samarbete med bland andra Elevhälsan.se

Läs mer om vinnarna >> 

Nu är årets vinnare av “Årets Elvevhälsoförbättrare” utsedda. Juryn hade en väldigt svår uppgift att välja…


excerpt:

Höstens stora filmtävling om risken med alkohol och droger i trafiken är igång.

Tävla om 10 000 kronor till klasskassan.

Högstadiet och gymnasiet tävlar i olika tävlingsklasser. Låt elever använda sina kunskaper och kreativitet för att tävla med oss under höstterminen 2022. Tävlingen handlar om att uppmärksamma problemet med alkohol och droger i trafiken genom egna kortfilmer. Sista inlämningsdag är 21 november.

LÄS MER OM TÄVLINGEN >>
LADDA NER LÄRARMATERIAL >>

Höstens stora filmtävling om risken med alkohol och droger i trafiken är igång. Tävla om 10…